Корисник:
Лозинка:
 
 
„ КОГА ЌЕ ДУВНЕ СИЛЕН ВЕТАР, НЕКОИ ЛУЃЕ ГРАДАТ ВЕТРОБРАНИ, А НЕКОИ ВЕТЕРНИЦИ. ВО КОЈА ГРУПА СТЕ ВИЕ?“
 
 Курсни листи
Тековен курс на МКД
(Курсна листа од Народна Банка на Р. Македонија)
 
 

Цени на горива од 18.11.2014 година

ЕУРО (супер БС - 95)

72,00

ЕУРО (супер БС - 98)

73,50

Еуро-дизел БС (Д-Е V)

62,00

Масло за горење ЕЛ-1

50,50

 
 Корисни линкови
 
- Сојуз на стопански
комори на Македонија
 
Владини институции
- Претседател на РМ
- Собрание на РМ
- Влада на РМ
- Министерство за одбрана
- Министерство за
  внатрешни работи
- Министерство за
  образование и наука
- Министерство за животна
  средина
- Министерство за локална
  самоуправа
- Министерство за здравство
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за труд и
  социјала
- Министерство за култура
- Министерство за
  надворешни работи
Останати државни агенции и институции на Република македонија
- Управа за јавни приходи
  на РМ
- Царинска управа на РМ
- Агенција за приватизација
- Завод за вработување
- Завод за статистика
- Агенција за катастар на
  недвижности
- Централен регистар на РМ
- Фонд за ПИО
- Македонска берза за
  хартии од вредност
 
 
Кратки вести
 
 

 

 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2015

 

Почитувани, Ви ја нудимеГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА на нашите списанија и услуги за 2015 годинаЗад нас се 24 ГОДИНИ РАБОТНО ИСКУСТВО обележано со врвна професионалност, знаење и доверба од Вас - клиентите. 

До денес ја оправдавме вашата оценка за квалитетна консалтинг куќа и со полна одговорност кон вашите барања, продолжуваме и во 2015 година. 

 

        

 

 

 
 

НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Во Службен весник на РМ бр.168/2014 се објави нов Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем на управување, образец на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата за производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветниот модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација.

Правилникот влезе во сила од 18 ноември 2014 година.

 
 

  НОВ ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ 

Со новиот предлог Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност кој е даден на јавна расправа, се уредува прашањето во врска со тоа што е нерегистрирана дејност, кои се исклучоците, што се смета за соучесник во вршењето на нерегистрирана дејност, надлежните органи за постапување при спречување и заштита на појавата на нерегистрирана дејност, инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон, управните мерки за заштита како и прекршочните одредби.

Како нерегистрирана дејност според предлогот не се смета:

- работа за сопствени потреби,

- семејна помош,

- соседска помош,

- продажба на лични користени предмети,

- работа која се врши без финансиски надоместок,

- работа која не се врши континуирано,

- дејност на физички лица на организирани зелени пазари,

- спречување несреќи или отстранување последици од природни и други несреќи,

- повремено вршење активност за која е исклучена обврската за регистрација кај надлежен орган.

повеќе

 
 
 
 МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА ИЗНЕСУВА - 0,8%

Според соопштението на ДЗС бр.4.1.14.88 од 07.11.2014 г., процентот на кумулативниот пораст на цени на мало - МДБ за месец октомври 2014 година е негативен и изнесува - 0,8%. Според тоа месечната аконтација на данокот на добивка за месец октомври 2014 година ќе изнесува 1/12 од износот на данокот на добивка по намалување (АОП 34) од ДБ-Образецот за 2013 година, односно месечната аконтација на данокот на добивка за месец октомври 2014 година нема да се корегира за вредноста на објавениот коефициент. 

 
 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИМЕНА НА  ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА АВТОРСКИ ДОГОВОР, ДОГОВОР ЗА ДЕЛО ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР

Ве известуваме дека е изготвенa нацрт верзија на  процедури за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лица кои склучиле договор за дело и/или авторски договор или друг договор за извршување физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен  надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата.  повеќе...

 
 

НОВА СПОГОДБА ЗА НАЈНИСКА ПЛАТА ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Во Службен весник на РМ бр.158/2014 од 30 октомври се објави Спогодба за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност. Согласно оваа Спогодба најниската плата се утврдува во износ од 12.654,00 денари и истата ќе се применува со исплатата на платата за месец октомври 2014 година. Основната плата согласно Колективниот договор не може да биде пониска од 15.779,00 денари. Доколку најниската плата-12.654,00 денари помножена со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени со Колективниот договор за здравствена дејност е пониска од 15.779,00 денари , истата ќе се зголеми до 15.779,00 денари.

Во основа на оваа спогодба ЈЗУ треба да ги усогласат актите за исплата на плати.

 
 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Новиот предлог Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија ги содржи следниве новини:

- се зголемуваат глобите за работодавачите кои не исплатуваат минимална плата согласно овој закон:се предлага глоба од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ако по констатираната состојба дека е исплатена плата под минимална плата, во рок од 7 дена на работникот не му се исплати минималната плата согласно законот (во постоечката одредба глобата е 6.000 до 7.000 евра). Глобата за одговорното лице ќе се зголеми на 4.000 до 5.000 евра(во постоечката одредба глобата е 3.000 до 4.000 евра).

Според предлог дополнувањето на член 4 од Законот за минимална плата (Службен весник на РМ бр.11/12), висината на минималната плата која ќе ја објавува Министерството за труд и социјална политика во март секоја година, ќе се применува со исплатата на јануарската плата во соодветната календарска година.

 
 

 СЕ ОДЛОЖУВА ПРЕДВИДЕНОТО НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ

 Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се предлага во следните три години односно во 2015, 2016 и 2017 година како и во периодот јануари-јуни 2018 година, заклучно со исплатата на плата за месец јуни 2018 година, да се применуваат стапките по кои се пресметуваа и плаќаа социјалните придонеси во 2013 и 2014 година и тоа:

 

 - стапка од 18% за задолжително ПИО;

- стапка од 7,3% за задолжително здравствено осигурување;

- стапка од 0,5% за дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување и

- стапка од 1,2% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност. 

Намалените стапки од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, кои се предвидени за пресметување и плаќање придонеси во 2015 година, ќе почнат да се применуваат од 1 јули 2018 година, со исплатата на плата за месец јули 2018 год. 

Исто така, се предлага работникот на кој му мирува работниот однос поради користење на неплатено родителско отсуство да биде обврзник за плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување, со тоа што Министерството за здравство е обврзник за пресметка и уплата на овој придонес за работникот на кој му мирува работниот однос поради користење на неплатено родителско отсуство. 

Со предложените измени  се опфатени и лицата државјани на РМ кои примаат пензија или инвалиднина од странски носител на осигурување од држава со која РМ нема склучено/превземено договор за социјално осигурување или пак РМ има склучено/превземено ваков Договор, но во него не е регулирана можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека престојуваат на територијата на РМ, така што се предлага пониска стапка за придонесот за задолжително здравствено осигурување инаместо постоечката посебна стапка од 13%, придонесот да го плаќаат по општа стапка од 7,3%. 

Се предлага и граѓаните кои не се дефинирани како обврзници за плаќање на придонес по една од основите од член 10 став (1) точки од 1 до 14 од Законот, кои правата од здравствено осигурување во тековната година ги остваруваа со поднесување на изјава во тековната година за остварените нето приходи во претходната година, да не мора да ја поднесуваат оваа изјава секоја година, туку овие податоци Фондот ќе ги добива од УЈП по службена должност.

 
 

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Во Службен весник на РМ бр.156/2014 се објави Одлука на уставниот суд на РМ , У.бр. 10/2014 со која се укина член 4-а и член 21-в од Законот за регистрирање на готовински плаќања (Службен весник на РМ бр.31/01...188/13). Одлуката произведува правно дејство од 24 октомври 2014 година, односно од овој датум престанаа да важат следниве одредби од законот:

-    Ако даночниот обврзник на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во моментот на предавањето на доброто, односно на извршување на услугата не му издаде фискална сметка, купувачот на доброто, односно корисникот на услугата, нема обврска да ја плати цената на доброто, односно цената на услугата (од укинатиот член 4-в)и

-    Глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице-купувач на добро, односно корисник на услуга доколку не побара фискална сметка или фискалната сметка не ја чува до 15 метри од напуштањето на местото на прометот на доброто, односно на услугата ( од укинатиот член 21-в).

 
 
 ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

Новиот предлог закон воведува квотен систем за вработување на лица со инвалидност и нивна соодветна конкурентност на отворениот пазар на труд. Се предлага секое претпријатие (од јавен и приватен сектор) кое има над 35 вработени да има обврска да вработи по едно лице со инвалидност. Квотата се предлага да изнесува 2% до 6% од   вкупниот број на вработени, во зависност од дејноста која ја врши работодавачот.

Ако работодавачот има обврска да вработи лица со инвалидност, а не ги вработи, ќе има обврска да плаќа во посебен фонд паричен надоместок од 70% од минималната плата (во бруто износ). Средствата од фондот ќе се користат за професионална рехабилитација, стручно усовршување на лицата со инвалидност и сл.Новина е законското регулирање на професионалната рехабилитација на лицата со инвалидност која се предлага да се врши преку постојните институции за образование на возрасни, установи за социјална заштита како и кај работодавачот.

Законот и понатаму содржи поволности за претпријатијата кои ќе вработат лица со инвалидност како и за трговските друштва кои имаат лица со инвалидност повеќе од 40% од вкупниот број вработени, изразени преку даночни ослободувања, ослободувања од социјалните придонеси. Се предлага финансиска поддршка на претпријатијата со цел подобрување на процесот на работа за лицето со инвалидност, пр.набавка соодветно на неговите потреби, како и финансиска поддршка за претпријатијата кои ќе спроведат професионална рехабилитација.

Новиот предлог  закон се предлага да се применува од 1 јануари 2015 година, а дел од одредбите ќе се применуваат и од 1 јануари 2016 година. Со отпочнување со примена на новиот предлог закон ќе престане да важи Законот за вработување на инвалидни лица (Службен весник на РМ бр.44/00...136/11).

повеќе...

 
 
 НОВА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОД ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА 

Во „Сл. весник на РМ“ бр.143/14 година се објави Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2014 година, според која вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 1 октомври 2014 година до 31 декември 2014 година ќе изнесува 76,8 денари.

Новата висина на бодот за платите на државните службеници ќе се применува со исплатата на платата за октомври 2014 година.

 
 
 ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦ ДДВ-ЕПФ ДО 25 ОКТОМВРИ

Имплементаторите на проекти (приматели на промет) кои се овластени за реализирање на проекти финансирани со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен меѓу РМ и странски донатори и проекти финансирани во рамки на инструментот  на претпристапна помош (ИПА) имаат обврска да достават евиденција на примени фактури-образец ДДВ-ЕПФ, до УЈП по електронски пат преку  системот на е-Даноци. За таа цел имплементаторите на проектот треба да пријават електронска пошта (преку образецот УЈП-РДО) со која ќе се регистрираат во е-Даноци, да добијат корисничко име и лозинка и да овластат лице со доделен дигитален сертификат.

Примателите на промет Образецот ДДВ-ЕПФ го доставуваат најдоцна до 25 октомври 2014 год и се однесува за тримесечјето јули-септември 2014 год.

 
 
 
НОВО УПАТСТВО ЗА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

На веб страната на УЈП се објави ново Упатство за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор со кое се прецизираат надлежностите на УЈП во спроведувањето на Законот за финансиска дисциплина, односно начинот и формата на поведување на постапката за надзор, обврската за известување, санкции за прекршителите и постапката во случај на непостапување.

Целта на ова Упатство е информирање за активностите кои се преземаат од Управата за јавни приходи при неисполнување на паричните обврски помеѓу економските оператори од приватниот сектор согласно Законот за финансиска дисциплина. 

Прочитајте повеќе...

 
 
 НОВО УПАТСТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДДВ ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНСКИ ДОНАТОРИ

На веб страната на УЈП се објави новото Упатство за остварување на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори со кое се опишува: постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови; начинот и роковите за поднесување на Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-ПЕФ-ДО) до УЈП; начинот за издавање и сторнирање на Фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-ФП-ДО) и начинот и роковите за поднесување на Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот (образец ДДВ-ЕПФ).

Целта на ова Упатство е да обезбеди јасни насоки за имплементаторите на проекти и вршителите на промет на добра и услуги кон проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови, а со цел правилно, економично, ефикасно и ефективно спроведување за постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување пропишано со член 24-а и 53-а од Законот за данокот на додадена вредност. 

Прочитајте повеќе...

 

 
 
 ОД 1 ОКТОМВРИ ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ САМО ДО 19.00 ЧАСОТ

Со Законот за трговија („Сл. весник на РМ“ бр.16/04...164/13) се уредуваат условите и начинот за вршење на трговија, мерките за ограничување на вршење трговија и заштитните мерки.

Ограничувањата во продажбата на алкохолни пијалаци се дефинирани во член 24-а од законот за трговија, според кој се забранува продажбата на алкохолни пијалаци во период од 19.00 до 06.00 часот наредниот ден.

Во период од 1 мај до 30 септември забраната за продажба на алкохолни пијалаци е од 21.00 до 06.00 часот наредниот ден.

Продолжува да важи целосната забрана за продажба на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензиските станици и преку киосците во трговијата. 

 

 
 
 ПОСЛЕДЕН РОК ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОД.

Дивидендата е дел од добивката на друштвото којашто се распределува на содружниците, односно на акционерите на друштвото во согласност со правата определени во уделите, односно во секој род и класа на акции. 
повеќе

 
 
 НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

 Со последните измени и дополнувања на Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96...41/14) кои се објавија во „Сл. весник на РМ“ бр. 138/14 и се во сила од 25 септември 2014 година се дополнија член 11 и член 19 со што се овозможи поголема транспарентност и унифицирана постапка во делот на регулирањето на висината на платите на вработените во јавните претпријатија, со тоа што Управниот одбор го носи актот за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното претпријатие, на кој согласност ќе дава основачот на јавното претпријатие (Владата или општината).

 
 
 РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ ВО ДРУШТВА СО ОГРАНИЧЕНА СОПСТВЕНОСТ И АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

 Со последните измени и дополнувања на Законот за трговските друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04...41/14) кои се објавија во „Сл. весник на РМ“ бр. 138/14 и се во сила од 25 септември 2014 година се допрецизираше утврдувањето на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во друштвото со ограничена одговорност (ДОО), како и акционерските друштва каде Владата е единствен содружник на друштвото односно сопственик на АД, така што се пропиша дека Владата на РМ може во својство на Собрание на акционери, односно единствен содружник да го одобри (да даде согласност на) актот за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите. 

 
 

4% ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ОД ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

Во „Службен весник на РМ“ бр.139/14 се објавија измени и дополнувања на:

- Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.145/12), односно се смена член 1 со што се пропиша дека работодавачите кај кои помалку од 51% од средствата се во приватна сопственост, утврденото право на плата во 2014 година може да го зголемат за 4% започнувајќи со исплатата за октомври 2014 година и 

- Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.145/12), односно се смена член 1 со што се пропиша дека платите на избраните и именуваните лица во Републиката во 2014 година може да се зголемат за 4% започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014 година. 

 
 

 НОВИНИ ВО ПРОПИСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Од 11 септември 2014 година во сила се измените и дополнувањата на Законот за основното образование и Законот за средното образование кои се објавија во „Сл. весник на РМ“ бр.135/14 со кои:

- од 1 јануари 2016 година Министерството за секој ученик во основното и средното образование обезбедува една книга (лектира) заедно со CD на англиски јазик;

- во основните и средните училишта, најмалку 5 наставници кои засновале редовен работен однос на неопределено време во основното односно средното училиште ќе основаат училишен спортски клуб согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за спорт;

- во случај на прекин на воспитно-образовната работа заради штрајк, директорот на основното/средното училиште, по претходна согласност од градоначалникот, а за државните основни/средни училишта од министерот е должен да го обезбеди остварувањето на воспитно-образованата работа со замена на вработените кои штрајкуваат, за време додека тае штрајкот;

- се допрецизираа одредбите за улогата на тестаторот при екстерното тестирање на учениците и се пропишаа глоби за непочитување на овие одредби;

- ако во објавениот извештај со резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците бројот на наставнците кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели е поголем од 20% на сите наставници еднакво им се зголемува платата во висина на средствата кои се од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели, ако пак бројот на наставнците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели е помал од 20%, бројот на наставниците на кои им се зголемува платата е еднаков на бројот на наставниците на кои им се намалува платата. 

Од 11 септември 2014 година во сила се измените и дополнувањата на Законот за високото образование кои се објавија во „Сл. весник на РМ“ бр.135/14 со кои се пропиша дека од 1 јануари 2015 година Министерството надлежно за работите на високото образование секоја година обезбедува преведена и печатена стручна литература, по 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно Шангајската листа. Министерството надлежно за работите на високото образование, најдоцна до 31 декември, на својата веб страна објавува која стручна литература ќе биде преведена и печатена за наредната студиска година. 

 

 
 
 ОД 1 ОКТОМВРИ - РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА УЈП СО НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ДО 18 ЧАСОТ

Од 1 октомври 2014 година, сите Регионални дирекции на УЈП (Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци) ќе работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота.

Поради совпаѓање на работното време на голем дел од физичките и правните лица со работното време на УЈП, странките често немаат можност во текот на предвиденото работно време да ги завршат своите обврски. Од тие причини, продолжeno e работното време на шалтерите на УЈП со што услуги ќе бидат подостапни за граѓаните и фирмите.


 

Продолженото работно време за даночните одделенија на Управата за јавни приходи во Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево, Струмица, Куманово, Велес и Гевгелија ќе почне да се применува од 1 јануари 2015 година.

 
 
НОВ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ
Во Службен весник на РМ бр.130/2014 се објави нов Закон за спречување на перење пари и финансирање тероризам и истиот влезе во сила од 11 септември 2014 г. Од овој датум престана да важи стариот Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Слуќбе весник на РМ бр.4/08...43/14).Новите подзаконски акти треба да се донесат до 11 септември 2015 година, а до тогаш важат старите подзаконски акти.Новиот закон се усогласува со препораките на ФАТФ од 2012 год. и се надминуваат утврдените недостатоци.Новините опфаќаат:
- како нови субјекти за преземање дејствија за спречување перење пари и финансирање тероризам се воведуваат интернет казината, а од оваа обврска се ослободуваат здруженијата на граѓани и фондации (домашни и странски), Агенцијата за катастар на недвижности и правните лица кои вршат купопродажба на возила,   
- покрај забраната за отворање на анонимни сметки се забранува и отворање сметки на очигледно фиктивни имиња,
- собирањето, обработката и користењето на личните податоци е усогласено со Законот за заштита на лични податоци,
- одредбите за вработените во Управата за финансиско разузнавање се усогласуваат со Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници,
- субјектите треба да преземаат засилени мерки за анализа за клиенти од држави кои не ги имплементирале мерките за спречување перење пари,
- се скратува рокот за чување на документите  прибрани при спроведување на мерките согласно овој закон од 10 на 5 години.
- се воведуваат адекватни и пропорационални казни согласно со Законот за прекршоци.
Субјектите кои до 11.09.2014 г.доставиле програма согласно стариот закон и истата ги содржи одредбите од член 34 од новиот закон се смета дека доставиле програма согласно новиот закон. Субјектите кои до 11.09.2014 г доставиле програма но не ги содржи одредбите од член 34 од новиот закон треба да достават  програма на увид и мислење до Управата најдоцна до 11.03.2015 година.
 
                      
 
 
 
 
 НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

 Ве известуваме дека врз основа на Законот за вработените во јавниот сектор („Сл. весник на РМ“ бр. 27/14) министерот за информатичко општество и администрација ги донесе и во „Сл. весник на РМ“ бр. 132/14 се објавија три правилници: 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од Каталогот;

- Правилник за формата и содржината на Регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците и

- Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците. 

Сите три правилници ќе отпочнат да се применуваат со отпочнување на примената на Законот за вработените во јавниот сектор, односно од 13 февруари 2015 година.

 
 

НОВИ УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ОДНОСНО СОРАБОТНИЦИ

Во „Сл. весник на РМ“ бр.132/14 се објавија измените и дополнувањата на  Законот за државни службеници - ЗДС („Сл. весник на РМ“ бр. 59/00...106/13), Законот за јавни службеници - ЗЈС („Сл. весник на РМ“ бр. 52/10...106/13) и Законот за здравствена заштита - ЗЗЗ („Сл. весник на РМ“ бр. 43/12...43/14) кои се во сила од 13 септември 2014 година. Со овие измени и дополнувања се врши усогласување со измената на член 104 од Законот за работни односи објавена во „Сл. весник на РМ“ бр.113/14 со која се овозможува работникот со писмена изјава до работодавачот да може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст (жена) доколку со закон поинаку не е утврдено. Согласно новините:

- На државниот службеник му престанува вработувањето по сила на закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи) - од измената на член 81-в од ЗДС;

- На јавниот службеник му престанува вработувањето по сила на закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи) - од измената на член 67 од ЗЈС;

- На здравствениот работник, односно здравствениот соработник му престанува вработувањето по сила на закон ако му престане договорот за вработување или договорот за продолжување на вработувањето, поради возраст согласно прописите од областа на работните односи - од измената на член 204 од ЗЗЗ.

 
 
 НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Ве известуваме дека најновите измени и дополнувања на Законот за јавни набавки се објавени во Службен весник на РМ бр.130/2014 и влегуваат во сила од 11 септември 2014 година.

Со последните измени и дополнувања на Законот се допрецизирааат одредени аспекти кои произлегоа од досегашните искуства од примена на законот, пред се заради поголема транспарентност и рационално трошење на јавните средства и тоа:

- се доуреди постапката пред Советот за јавни набавки, особено што за секој правен основ се поднесува посебно барање за добивање согласност кое се распределува кај членовите и претседателот на Советот, а во овој дел се прецизираше и бројот на стручни лица кои ќе бидат поканети од страна на Советот како и третманот на мислењата и личните податоци на овие лица,

- се определи пазарот кој е релевантен при вршење  на анализата на пазарот заради утврдување на потребата од добивање на согласност од Советот,

- се пропишаа подетални правила во делот на работата и одлчувањето на Државната комисија за жалби по јавни набавки при извршување на нејзините надлежности,

- се доуредија одредени аспекти при користењето на рамковни спогодби, односно се намали максималниот рок во кој може да се склучи рамковна спогодна од три на две години и се зголеми минималниот број на економски оператори кои ќе се јават како страна во рамковната спогодба од три на седум, а во случај да нема седум, договорниот орган е должен да побара претходна согласност од Советот пред да пристапи кон склучување на рамковната спогодба,

- се воведе контрола при издавањето и примената на негативните референци и обврската за објавување на негативните референци во ЕСЈН се префрли на лицето или организацискиот облик за вршење на јавните набавки кај договорниот орган,

- се дополнија и казнените одредби така што за лице кое свесно презело дејствија спротивно на пропишаното, односно објавена е постапка за доделување договор за јавна набавка со рамковна спогодба без согласност на Советот во случаи кога задолжително требало да се добие пропишани се парични глоби, но и затворски казни, а исто така ова важи и за претседателот на комисијата за јавни набавки, неговиот заменик, членовите и нивните заменици кои ќе пропуштат да утврдат издадена негативна референца против понудувач кој учествува во постапката,

- исто така и за претседателот и членовите на државната комисија кои нема да одлучат во пропишаните рокови се пропиша казна затвор од една до пет години.

 
 

НОВИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Ве известуваме дека најновaта измена и дополнување на Законот за ДДВ се објави во Службен весник на РМ бр.130/2014 и истите влегуваат во сила од 11 СЕПТЕМВРИ 2014 година. Новините се состојат во следново:

-  се дефинира што претставува промет кога закупецот врши инвестициско вложување во туѓ објект-објект на закуподавачот, која е даночната основа и кога настанува даночниот долг,

- при пренос на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата и присилно извршување ако доверителот непосредно не се стекнува со доброто,  за промет се смета прометот  од должникот кон стекнувачот на доброто. Ако должникот е регистриран за ДДВ, пресметувањето и плаќањето на ДДВ во име и за сметка на должникот, ќе го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување. Се пропиша посебна даночна основица и време на настанување на даночниот долг за овој промет-НОВИНИТЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОД 1 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА.

- се укинува пренесувањето на даночната обврска при промет на недвижности во извршна постапка или постапка на присилна наплата по пат на јавно наддавање,

- се намалува прагот за регистрација за ДДВ од 2.000.000 на 1.000.000 денари-НОВИОТ ПРАГ  ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ОД 1 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА,

- се воведува можност од 1 МАРТ 2015 ГОДИНА покрај во хартиена форма, фактурата да може да се издаде и во електронска форма, со претходна согласност на примателот на доброто односно услугата.

 

 

 
 

НОВИ РОКОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на РМ„ бр.115/2014) се пролонгираа роковите за имплементација на интегрираниот автоматски систем на управување за дополнителни три месеци. Измените влегоа во сила од 9 август 2014 година.

Новите рокови се:

- 1 мај 2014 година до 31 октомври 2014 година за даночни обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, даночни обврзници кои вршат угостителска дејност и за даночни обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензиски пумпи) и

- 1 мај 2014 година до 31 јануари 2015 година за сите други даночни обврзници.

 
 
ЕДНОКРАТНО ОТПИШУВАЊЕ НА ДОЛГОВИ НА ГРАЃАНИ

Согласно со Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на РМ„ бр.112/2014) се дава можност за отпис на долгови (главен долг по основа на топлинска или електрична енергија, радиодифузна такса, кредитини картички, потрошувачки кредити и пречекорувања на трансакциски сметки, како и редовна и казнена камата и судски, нотарски и трошоци за извршување) на следниве категории граѓани:

- корисници на социјална или постојана парична помош
- лица кои како невработени бараат работа подолго од 12 месеци и
- лица изложени на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест.
Доверителите (банки, штедилници, ЈП Македонска радиодифузија, дистрибутерите на топлинска или електрична енергија, нотари и извршители) склучуваат на доброволна основа договор со Министерството за финансии за отпис на долговите. За извршениот отпис доверителите можат да користат даночен кредит при плаќање на данокот на добивка односно персоналниот данок на доход.
 
 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОБРА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во Службен весник на РМ бр.117/2014 се објави дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Со дополнувањето се пропишаа тарифните броеви во кои се распоредени следниве добра кои подлежат на повластена стапка од 5%:

- добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добитоk

- бебешки производи и

- училишен прибор.

Дополнувањето на одлуката е во сила од 6 август 2014 година.

Новините во Одлуката можете да ги погледнете ОВДЕ

 

 
 
 НОВО УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ

 Врз основа на член 7 став 2 од Законот за архивски материјал („Службен весник на РМ“ бр.95/12 и 41/14), директорот на Државниот архив на Република Македонија, донесе ново Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење, кое се објави во „Службен весник на РМ“ бр.99/14.   

Со ова упатство се пропишува начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење на државните органи, институции, јавните установи и служби, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, правните лица и физичките лица кои вршат јавни овластувања, приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност. 

Составен дел на новото упатство се: 

Прилог бр.1 План на архивски знаци, 

Прилог бр.2 Листа на архивски материјал, 

Прилог бр.3 Листа на документарен материјал со рокови на негово чување, 

Прилог бр.4 Обрасци на евиденции и штембили и тоа: 

Образец бр.1 Приемен штембил, 

Образец бр.2 Роковен штембил, 

Образец бр.3 Деловодник, 

Образец бр.4 Попис на документи/записи, 

Образец бр.5 Интерна доставна книга, 

Образец бр.6 Книга за пошта, 

Образец бр.7 Книга за место,

Образец бр.8 Штембил-Архивски примерок,   

Образец бр.9 Попис и опис на архивски материјал и

Образец бр.10 Попис на документарниот материјал за уништување.

Новото упатство е во сила од 10 јули 2014 година, освен одредбите кои се однесуваат на Планот на архивските знаци, Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови на негово чување, кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот и техниката на постапување со документарниот материјал и архивска граѓа во канцелариското и архивското работење („Службен весник на РМ“ бр.60/97).

Упатството за начинот и техниката на постапување со документарниот материјал и архивска граѓа во канцелариското и архивското работење ОВДЕ можете да го погледнете. 

 
 

ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО И АВТОРСКИ ДОГОВОРИ

Последните измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се објавија во Службен весник на РМ бр.113/2014  и ќе се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Согласно измените обврзници за плаќање придонеси стануваат:

-    Лицата кои остваруваат приходи од извршување физичка и /или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е утврден надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон. Ако остваруваат приходи од повеќе договори стануваат обврзници ако збирниот нето износ на приходите по тие договори го надмине износот на минимална плата утврдена со закон. Како обврзници не се сметаат корисниците на пензија согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.

Лицата се обврзници за придонес за:Задолжително ПИО и Задолжително здравствено осигурување.

Основица за придонесите е бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторски договор или друг договор при што највисока основица за придонесите е 6 просечни бруто плати.

 
 
 
 
 
 
 
 

Понуда за претплата за 2014 година
 

Понуда за
стопански субјекти


Понуда за
нестопански субјекти


Понуда за
сметководствени бироа
 
 Ваши сугестии
Коментар
 
 Посебни изданија на
 ФВ Консалтинг
 

Прирачник за сметководство
4.950 ден.
...Повеќе
 

Меѓународен стандард за финансиски извештаи
3.690 ден.
...Повеќе
 

Аналитички сметковен план
1.500 ден.
...Повеќе
 

Прирачник за сметководство за буџетите и буџетските корисници
3.500 ден.
...Повеќе
 

1.650 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

1.600 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

2.700 ден.
...повеќе
 

1.300 ден.
...повеќе
 
 
 
Copyright © 2004 FV Konsalting