Корисник:
Лозинка:
 
 
„ Да се биде паметен значи да се разликува вистината која треба да се каже од онаа која треба да се премолчи. - Антоан Риварол“
 
 Курсни листи
Тековен курс на МКД
(Курсна листа од Народна Банка на Р. Македонија)
 
 

Цени на горива од 08.04.2014 година

ЕУРО (супер БС - 95)

78,00

ЕУРО (супер БС - 98)

79,50

Еуро-дизел БС (Д-Е V)

66,00

Масло за горење ЕЛ-1

54,50

 
 Корисни линкови
 
- Сојуз на стопански
комори на Македонија
 
Владини институции
- Претседател на РМ
- Собрание на РМ
- Влада на РМ
- Министерство за одбрана
- Министерство за
  внатрешни работи
- Министерство за
  образование и наука
- Министерство за животна
  средина
- Министерство за локална
  самоуправа
- Министерство за здравство
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за труд и
  социјала
- Министерство за култура
- Министерство за
  надворешни работи
Останати државни агенции и институции на Република македонија
- Управа за јавни приходи
  на РМ
- Царинска управа на РМ
- Агенција за приватизација
- Завод за вработување
- Завод за статистика
- Агенција за катастар на
  недвижности
- Централен регистар на РМ
- Фонд за ПИО
- Македонска берза за
  хартии од вредност
 
 
Кратки вести
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА РАБОТОДАВАЧИ КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЃАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ПО ОСНОВ НА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНО ЛИЦЕ ДО 29 ГОДИНИ

Почнувајќи од 13.03.2014 година рботодавачите од приватниот сектор кои ќе вработат невработено лице до 29 години возраст со полно работно  време имаат право на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во рок од 12 месеци од вработување на лицето, под услови опрделени со член 98-б од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен весник на РМ бр. 44/14).

Работодавачите можат да го искористат ова право започнувајќи со поднесувањето на МПИН пресметките за месец март, кои се поднесуваат до 10 април 2014 година. повеќе...

 
 
 
МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2014 ГОДИНА ИЗНЕСУВА - 0,2%

Според соопштението на ДЗС бр.4.1.14.30 од 07.04.2014 г., процентот на кумулативниот пораст на цени на мало - МДБ за месец март 2014 година е негативен и изнесува -0,2%. Според тоа месечната аконтација на данокот на добивка за месец март 2014 година ќе изнесува 1/12 од износот на данокот на добивка по намалување (АОП 34) од ДБ-Образецот за 2013 година.

 
 
 О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА HA ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК повеќе

 

 
 
  ДОСТАВУВАЊЕ НА ИСПРАВКИ НА ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ „ДДВ-04“

Според соопштението на УЈП, доколку како регистриран ДДВ обврзник, Годишната сметка до Централниот регистар ја поднесете во електронска форма најдоцна до 17 март 2014 година, тогаш и исправките на пријавите за данок на додадена вредност (образец „ДДВ-04“) за даночниот период/и од 2013 година, може да ги поднесете до УЈП во рокот за поднесување на Годишната сметка односно заклучно до 17 март 2014 година. 

 
 
 ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА

Со цел да Ви го поедноставиме електронското поднесување на годишните сметки, Ве упатуваме на следниов линк: 

кликнете тука

 
 
 
 НАДОМЕСТОК ЗА ХРАНА И ПРЕВОЗ И ПРИДОНЕС ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Надоместокот за храна и превоз за лицата волонтери за 2014 година изнесува 4.654 денари (31.025 х 15%), согласно објавената просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ за цела 2013 година од Соопштението на ДЗС бр. 4.1.14.17од 27.02.2014 година која изнесува 31.025 денари.

При пресметка на придонес за волонтери во МПИН се внесува износ од 618 денари (4% од основицата 15.451).

 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УЈП ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДAНОЧНИ БИЛАНСИ „ДБ“ И „ВП“

Доколку сте правно лице-резидент на РМ кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата или сте постојана деловна единица на странско правно лице која остварува добивка од вршење на дејност на територија на РМ, имате обврска најдоцна до 28 февруари 2014 година да поднесете Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи (образец „ДБ“) до УЈП. повеќе...

 
 

 РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ/ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Од 13 февруари 2014 година почнува да тече рокот во кој согласно последните измени на Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РМ“ број 27/14) се доставуваат барањата до Министерството за финансии за добивање уверение за сметководител/овластен сметководител. Министерството за финансии објави Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител/овластен сметководител. прочитај повеќе...

 

 
 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО И УПРАВИТЕЛ ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО

Од јануари 2014 година, извршните членови на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво и управител во трговско друштво имаат обврска да поднесуваат МПИН пресметка до УЈП, доколку не се осигурени по друг основ, односно не се во работен однос, не се корисници на пензија и надоместок на плата според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, не се осигурани за здравствено осигурување преку член на семејството и не се осигурени по други основи предвидени со Законот за здравствено осигурување и/или Законот за пензиско и инвалидско осигурување * Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“, бр.91/13 од 28.06.2013 година). прочитај повеќе...


 
 
 
ТАРИФА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ

         Нова Тарифа за доставување и обработка на Годишни сметки објавена од Централниот регистар на РМ за сите субјекти повеќе

 
 
 НОВИ ОБРАСЦИ О1 И ПО1 ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ТЕКОВНИ И ПОВЕЌЕГОДИШНИ ОБВРСКИ КАЈ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ

Согласно со новото Упатство за начинот на трезорско работење (“Службен весник на РМ“ бр. 183/13) буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ и Буџетот на единиците на локалната самоуправа од 01.01.2014 год. ќе применуваат нови обрасци:

- О1 - се доставува за превземени обврски за тековната година за износ еднаков или поголем од 370.000,00 денари само за расходите наведени во точка 118 од ова Упатство и

ПО1 - се доставува за преземени повеќегодишни обврски за сите видови расходи кои ќе предизвикаат плаќање во наредни години.

Обрасците ќе се доставуваат во хартиена форма или по електронски пат (преку веб апликација со примена на сертификати за електронски потпис).

 
 
ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОД.

      Согласно со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година, (“Службен весник на РМ“ број 1/2014), вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година изнесува 77,5 денари

 
 
НАМАЛЕНИ ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО - ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА ВО 2014 ГОД.

       Согласно со измената на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци објавена во ’’Службен весник на РМ“ бр. 1/2014, намалените дневници за патување во странство ќе се применуваат до 31.12.2014 год.

 
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊА 

БРУТО ПЛАТА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МПИН - 30.902

Во образецот МПИН за јануари 2014 година се внесува месечната просечна исплатена бруто плата по работник - 30.902 денари, објавена во Соопштението на ДЗС број 4.1.14.09 од 28.01.2014 година.

-најниска основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 15.451 денар (50% од 30.902)

- највисока основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 185.412 денари (6 х 30.902)

Забелешка: Придонесите за бруто плата за 2014 година остануваат исти како од претходната 2013 година, а личното ослободување за 2014 година изнесува 7.276 денари.

 

В А Ж Н О 

НОВИ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Со Предлог Законот за вршење на сметководствени работи кој е во собраниска процедура се предлага пролонгирања на рокот на важноста на привремените уверенија за сметководител и овластен сметководител од 24 до 48 месеци од денот на издавањето. Исто така се предлага нов законски рок за поднесување барање за добивање уверение за сметководител и овластен сметководител:

- за лицата кои ги исполнуваат пропишаните услови, а не поднеле барање во законски пропишаниот рок

- за лицата кои до влегување во сила на Предлог Законот ќе ги исполнат условите за добивање уверение за сметководител и овластен сметководител

- за лицата кои веќе добиле уверение за сметководител и овластен сметководител, а до влегување во сила на Предлог Законот ќе ги исполнат условите за добивање уверение со трајна важност. 

 

 
 
 
ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Согласно со објавата на Министерството за финансии („Сл. весник на РМ“ бр. 189/13), личното ослободување  за лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно изнесува 7.276,00 денари.

Личното ослободување за 2014 година на годишно ниво изнесува 87.315,00 денари

 
 
 
НОВА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ПЕРИОД 01. 01 - 30. 06. 2014Г.

Согласно со Објавата од НБРМ од 31.12.2013 год., референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период јануари - јуни 2014 година изнесува 3,25%.

Стапката на ЕУРИБОР на 31.12.2013 год. изнесува 0,216%.

Стапката на законска казнена камата кај трговските договори и договори меѓу трговци и лица на јавното право изнесува:

- за обврски во денари - 13,25% и

- за обврски во девизи - 10,216%.

Стапката на законска казнена камата во договори во кои барем едното лице не е трговец изнесува:

- за обврски во денари - 11,25% и

- за обврски во девизи - 8,216%.

 
 
 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека во собраниска процедура е Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (второ читање).

Со донесување на Предлог законот за оданочиви расходи ќе се сметаат ненаплатените побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми и кои не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот и ќе се овозможи кога ќе се изврши враќање на заемот кој бил оданочен за износите на вратените заеми да се намали даночната основа. Исто така, со донесување на Предлог законот ќе се оданочи дивидендата која се исплатува на правните лица резиденти на РМ во моментот на исплатата на истата, а воедно износот на дивидендата која била оданочена нема да се вклучи во даночната основа на даночниот обврзник кому му била исплатена дивидендата.

 
 
 В А Ж Н О

предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење сметководствени работи

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи

Со предлог измените се регулираат меѓудругото и: предметите за кои ќе се полага испитот за стекнување уверение, задолжителноста на обуката на кандидатите пред полагање, начинот и постапката на полагање на испитот и други детали.

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 

 
 

НОВИНИ ВО ТЕНДЕРСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Согласно укажувањето од Министерството за здравство сите јавни здравствени установи,  секој артикал од тендерот за набавка треба да го распределат во посебен Дел/Лот.

Јавните здравтствени  установи не смеат да подигаат стоки набавени од друг оператор вклучувајќи ја Јавната здравствена установа од областа на здравството за потребите на Јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје, кои во постапката за доделување на договори за јавни набавки секоја стока што била предмет на набавка не ja распоредиле во посебен Дел-Лот .

Новата мерка нема да се однесува на тендери кои веќе се објавени или се во фаза на носење одлука.

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА НОРМИРАНИТЕ ИЗНОСИ НА КАЛО, РАСТУР, КРШ И РАСИПУВАЊЕ НА СТОКИ И ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ УТВРДЕНИ ЗА СЕКОЈА СООДВЕТНА ГРАНКА ЗА ДАНОЧНИ ЦЕЛИ

Според член 11 став 2 од Законот за данок на добивка, Министерството за финансии го донесе Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели.

Со овој правилник се пропишуваат нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи за секоја соодветна гранка за даночни цели кој се изразува во процент од количината на стоката која во одреден даночен период е набавена, преработена, произведена или продадена.

Правилникот е објавен во „Сл. весник на РМ бр. 106/13“ и ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

 
 

НЕВРАБОТЕНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, УПРАВНИОТ ОДБОР И УПРАВИТЕЛИТЕ ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО ЌЕ ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСИ САМИ ЗА СЕБЕ

Согласно измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување објавени во „Сл. весник на РМ бр. 91/2013, извршен член на одборот на директори, член на управен одбор односно управител во трговското друштво, доколку не е осигурен по ниден друг основ станува обврзник за плаќање на придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и придонес за задолжително здравствено осигурување.

 Од 1 јануари 2014 година, овие лица ќе имаат обврска сами за себе да ги пресметаат и уплатат придонесите за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и придонес за задолжително здравствено осигурување.

Со дополнувањата на член 14 од Законот основица за пресметка на придонесите претставува месечниот надоместок утврден во договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на одборот на директори, член на управен одбор, односно управител во трговското друштво.

 
 

УКИНАТА ОДРЕДБАТА ЗА БРИШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛ ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ ОД СОДВЕТНИОТ РЕГИСТАР ДОКОЛКУ Е ОСУДЕН СО ПРАВОСИЛНА СУДСКА ПРЕСУДА ВО ВРСКА СО РАБОТЕЊЕТО

 Со Одлука на Уставниот суд на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 102/13) се укина членот 30 став 1 точка 5 од Законот за вршење на сметководствени работи („Сл. весник на РМ“ бр. 95/12).

Со општата формулација „осуда во врска со работењето“ законодавецот пропишал правна последица што се состои во трајно губење на веќе стекнатото право за работа како сметководител или овластен сметководител и тоа по сила на закон, а не како резултат на правосилна судска одлука и правните последици предвидени во неа.

Врз основа на направената анализа на членот 30 став 1 точка 5 од Законот, Уставниот суд донесе одлука истиот да се укине. 

 
 

 СТАПКА НА КАЗНЕНА КАМАТА

ЗА ПЕРИОД 01.07. - 31.12.2013 ГОДИНА

Согласно Објавата број 23009 од 28 јуни 2013 година од Народната банка на РМ, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 01.07. до 31.12.2013 година изнесува 3,50%. Едномесечната стапка на ЕУРИБОР објавена на 28.06.2013 година изнесува 0,123%.

За обврски во денари, стапката на кaзнена камата кај трговските договори и договорите помеѓу трговците и лицата на јавно право изнесува 13,50%, а за обврски во девизи изнесува 10,123%. Во договорите во кои барем едното лице не е трговец, односно е физичко лице, стапката за обврски во денари изнесува 11,50%, а за обврски во девизи изнесува 8,123%.

 
 

 

 ПРОЕКТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Согласно јавниот оглас на Агенцијата за вработувања, малите и микро претпријатија кои се регистрирани минимум 1 година, кои имаат најмалку 2 вработени лица минимум 3 месеци пред објавување на огласот и не го намалиле бројот на вработените во последните 6 месеци, имаат право да се пријават за добивање поволни кредити.

Пријавите се доставуваат во период од 24.06.2013 до 08.07.2013 год. во работните клубови на 30-те Центри за вработување во РМ.

Подетално за ова кликни на повеќе

 
 
 ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ МОРА ДА ЈА ОБНОВАТ ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТА ДО 29.06.2013 ГОДИНА

Здравствените установи кои вршат дејност во мрежата на здравствените установи (кои имаат договор со ФЗОМ) и здравствените установи кои вршат дејност надвор од мрежата на здравствени установи (кои немаат договор со ФЗОМ) се должни до 29 јуни 2013 година да поднесат барање до Министерството за здравство поради обнова на дозволата за работа.

Целта на обновувањето е усогласување на работењето со новиот Закон за здравствена заштита.

Подетално за документацијата за обновување на дозволата на повеќе.

 
 
 ПОЕДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ДО ДИТ

Согласно со Законот за работните односи работодавачите имаат обврска за секое воведување на прекувремена работа, воведување на работа за време на државен празник, за несреќа на работа, за започнување со вршење на дејност, за започнување на градежни работи, како и за ангажирањето на работници за ноќна работа, претходно писмено да го известат подрачниот државен инспектор на трудот, односно да достават писмена пријава до Државниот инспекторат за труд, во законски утврдениот рок. За поедноставување на целата постапка Министерството за труд и социјална политика овозможи пријавувањето да се врши и по електронски пат на e-mail: prijava@mtsp.gov.mk.

Пријавата треба да биде испечатена, пополнета со потребните податоци, со потпис и печат на правниот субјект и скенирана да биде испратена до Инспекторатот за труд.  Подетално...

 

 
 
ОТПИС НА КАМАТИ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ КОИ НАСТАНАЛЕ ВО 2009 ЗАКЛУЧНО СО 2012 ГОДИНА

Правото на отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во 2009 година заклучно со 2012 година, се остварува со поднесување на Барање на образец „БОК-ПЗСО“. повеќе...

 
 

 

 ОБУКИ ЗА Е-ДАНОЦИ

Од 1 јули 2013 год. тримесечните ДДВ обврзници имаат законска обврска ДДВ-пријавите и даночните биланси пропишани со Законот за данокот на добивка да ги поднесуваат до УЈП по електронски пат преку системот е-даноци. повеќе

 

 
 
 ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА НА БЕРЗАТА

Согласно измените на Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 13/2013) и новите Правила за котација на Македонската берза, од 15-ти  март се воведуваат: задолжителна котација и котација на мали акционерски друштва. Обврската за задолжителна котација се предвидува да трае 5 години. Подетално за овие два вида котација можете да прочитате тука...

 
 
МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО 2013 ГОДИНА

Согласно со Одлуката на Економско социјалниот совет, минималната плата за 2013 година и понатаму ќе изнесува 8.050 ден. или 12.268 ден. бруто. Минималната бруто плата за 2013 год. за дејностите:

13 - производство на текстил,

14 - производство на облека,

15 - производство на кожа и слични производи од кожа

ќе изнесува 10.990 ден., односно нето 6.859 ден.

 
 
 НАДОМЕСТОК ЗА ХРАНА И ПРЕВОЗ И ПРИДОНЕС ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Надоместокот за храна и превоз за лицата волонтери за 2013 година изнесува 4.600 денари (30.669 х 15%), согласно објавената просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ за цела 2012 година од Соопштението на ДЗС бр. 4.1.13.16 од 27.02.2013 година која изнесува 30.669 денари.

При пресметка на придонес за волонтери во МПИН се внесува износ од 612 денари (4% од основицата 15.298).

 
 
 
 
 
 
 
 

Понуда за претплата за 2014 година
 

Понуда за
стопански субјекти


Понуда за
нестопански субјекти


Понуда за
сметководствени бироа
 
 Ваши сугестии
Коментар
 
 Посебни изданија на
 ФВ Консалтинг
 

Прирачник за сметководство
4.950 ден.
...Повеќе
 

Меѓународен стандард за финансиски извештаи
3.690 ден.
...Повеќе
 

Аналитички сметковен план
1.500 ден.
...Повеќе
 

Прирачник за сметководство за буџетите и буџетските корисници
3.500 ден.
...Повеќе
 

1.650 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

1.600 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

2.700 ден.
...повеќе
 

1.300 ден.
...повеќе
 
 
 
Copyright © 2004 FV Konsalting