Корисник:
Лозинка:
 
 
„ Пред да дејствуваш, СЛУШАЈ! пред да реагираш, РАЗМИСЛИ! пред да потрошиш, ЗАРАБОТИ! пред да критикуваш, ПОЧЕКАЈ! пред да се помолиш, ПРОСТИ! пред да се откажеш, ОБИДИ СЕ! Ernest Hemingvej “
 
 Курсни листи
Тековен курс на МКД
(Курсна листа од Народна Банка на Р. Македонија)
 
 

Цени на горива од 30.07.2014 година

ЕУРО (супер БС - 95)

80,00

ЕУРО (супер БС - 98)

81,50

Еуро-дизел БС (Д-Е V)

67,00

Масло за горење ЕЛ-1

55,50

 
 Корисни линкови
 
- Сојуз на стопански
комори на Македонија
 
Владини институции
- Претседател на РМ
- Собрание на РМ
- Влада на РМ
- Министерство за одбрана
- Министерство за
  внатрешни работи
- Министерство за
  образование и наука
- Министерство за животна
  средина
- Министерство за локална
  самоуправа
- Министерство за здравство
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за труд и
  социјала
- Министерство за култура
- Министерство за
  надворешни работи
Останати државни агенции и институции на Република македонија
- Управа за јавни приходи
  на РМ
- Царинска управа на РМ
- Агенција за приватизација
- Завод за вработување
- Завод за статистика
- Агенција за катастар на
  недвижности
- Централен регистар на РМ
- Фонд за ПИО
- Македонска берза за
  хартии од вредност
 
 
Кратки вести
 

ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО И АВТОРСКИ ДОГОВОРИ

Последните измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се објавија во Службен весник на РМ бр.113/2014  и ќе се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Согласно измените обврзници за плаќање придонеси стануваат:

-          Лицата кои остваруваат приходи од извршување физичка и /или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е утврден надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон. Ако остваруваат приходи од повеќе договори стануваат обврзници ако збирниот нето износ на приходите по тие договори го надмине износот на минимална плата утврдена со закон. Како обврзници не се сметаат корисниците на пензија согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.

Лицата се обврзници за придонес за:Задолжително ПИО и Задолжително здравствено осигурување.

Основица за придонесите е бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторски договор или друг договор при што највисока основица за придонесите е 6 просечни бруто плати.

 
 

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Во Службен весник на РМ бр.113/2014 се објавија измени на Законот за работни односи кои влегуваат во сила од 6 август 2014 година и  со кои се овозможува работниците сами да одлучат дали редовно ќе се пензионираат или ќе го продолжат работниот век. Според измените на член 104 работникот со писмена изјава до работодавачот може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст (жена), доколку со закон не е поинаку утврдено. Работникот доставува писмена изјава до работодавачот најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување, а за секое натамошно продолжување изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување за наредната година. Врз основа на изјавата работодавачот е должен да го продолжи договорот, а доколку не го направи тоа предвидена е глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност.

 
 

НОВ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во Службен весник на РМ бр.112/2014 се објави нов Закон за данокот на добивка кој ќе се применува од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година.  Според новиот закон основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс и истата претставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи. Даночната основа се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, и се врши нејзино  намалување за износот на извршените вложувања по основ на реинвестирана добивка.

 
 

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Последните измени на Законот за ДДВ се објавија во Службен весник на РМ бр.112/2014 и влегоа во сила од 2 август 2014 година. Од овој датум повластена стапка од 5% ќе се применува за следниве добра:

-          Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток

-          Бебешки производи и тоа:креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и

-          Училишен прибор и тоа:училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор.

Со цел Законот за ДДВ да се усогласи со Законот за трговски друштва, со измената на член 53 од Законот за ДДВ се исклучи обврската за примена на печат во фактурите. Ова ослободување ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

 

 
 
 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека се предложени измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Сл. весник на РМ“) бр. 31/01...188/13) за пролонгирање на роковите за имплементирање на интегрираниот автоматски систем на управување и тоа за дополнителни три месеци од досегашните законски прописи. 

Предложените рокови за имплементирање на интегрираниот автоматски систем на управување се следниве:

- од 1 мај 2014 год. до 31 октомври 2014 год. за даночни обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, даночни обврзници кои вршат угостителска дејност и за даночни обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензиски пумпи) и

- од 1 мај 2014 дод. до 31 јануари 2015 год. за сите други даночни обврзници.

Повеќе информации околу предложените измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаѓања ќе имате во наредниот број на Билтен ФВ.

 
 
МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА ИЗНЕСУВА - 0,6%

Според соопштението на ДЗС бр.4.1.14.55 од 07.07.2014 г., процентот на кумулативниот пораст на цени на мало - МДБ за месец јуни 2014 година е негативен и изнесува -0,6%. Според тоа месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2014 година ќе изнесува 1/12 од износот на данокот на добивка по намалување (АОП 34) од ДБ-Образецот за 2013 година.

 
 
НОВИ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ОД 1 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА

Согласно измената на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на РМ“ бр. 90/2014 се враќаат старите поголеми износи на дневници за службени патувања во странство.

Зголемените износи на дневниците ќе се користат од 1 јануари 2015 година.

Согласно измените на Уредбата ќе се исплаќа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата.

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управата; и

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување (посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани во странство на мултилатерална или билатерална основа) не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

 
 
 
МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2014 ГОДИНА ИЗНЕСУВА - 0,5%

Според соопштението на ДЗС бр.4.1.14.47 од 09.06.2014 г., процентот на кумулативниот пораст на цени на мало - МДБ за месец мај 2014 година е негативен и изнесува -0,5%. Според тоа месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2014 година ќе изнесува 1/12 од износот на данокот на добивка по намалување (АОП 34) од ДБ-Образецот за 2013 година.

 
 

  ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПЛАТА НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР 

Исплатата на регрес за годишен одмор за вработените во приватниот сектор, од 1 јануари 2014 годинa е задолжителна. 

Во „Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството“ („Сл. весник на РМ“ бр. 189/13) се пропиша најнискиот износ на регрес за годишен одмор во висина од 40% од основицата. 

Основицата за пресметување на надоместокот за регрес е просечната месечна нето плата по работник во РМ исплатена во последните 3 месеци. повеќе...

 
 

NOVI OBRASCI DB, DD-ID, I-PD, DB-VP I DD-I

  Согласно со измените и дополнувањата на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување (Службен весник на РМ бр. 72/2014) кои се во сила од 8 мај 2014 година се пропишаа следниве нови обрасци за данокот на добивка:

ДБ-Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи

ДД-ИД-Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката

ДД-И-Извештај за уплатениот данок по задршка

ДБ-ВП-Даночен биланс на вкупен приход

Во овој Правилник старите обрасци се заменуваат со нови.

Образецот И-ПД-Изјава за платениот данок на исплатена дивиденда претходно не беше пропишан. И-ПД ќе се употребува кога едно правно лице исплаќа дивиденда на друго правно лице  во РМ при што пресметува данок на исплатена дивиденда. Исплатувачот ќе ја доставува изјавата на примателот на дивиденда, а примателот Изјавата ќе ја доставува со поднесување на ДД-ИД образецот. 

 
 
 КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА АПРИЛ 2014 ГОДИНА -0,4%

Според Соопштението на ДЗС бр. 4.1.14.38 од 07.05.2014 процентот на кумулативен пораст на цените на мало за април 2014 година изнесува -0,4%. Месечната аконтација за данок на добивка за април 2014 година ќе изнесува 1/12 од данокот на добивка по намалување (АОП34) од ДБ Образецот за 2013 година.

 
 
 ЛЕТНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

Согласно член 24-а од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 16/04...164/13) во периодот од 1-ви мај до 30 септември забраната за продажба на алкохолни пијалаци е од 21,00 до 6,00 часот наредниот ден. Во периодот од 1 октомври со 30 април забраната за продажба траеше од 19,00 до 6,00 часот наредниот ден.

Продажбата на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензинските станици и преку киосците во трговијата е забранета независно од временскиот период на продажба.

 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА РАБОТОДАВАЧИ КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЃАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ПО ОСНОВ НА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНО ЛИЦЕ ДО 29 ГОДИНИ

Почнувајќи од 13.03.2014 година рботодавачите од приватниот сектор кои ќе вработат невработено лице до 29 години возраст со полно работно  време имаат право на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во рок од 12 месеци од вработување на лицето, под услови опрделени со член 98-б од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен весник на РМ бр. 44/14).

Работодавачите можат да го искористат ова право започнувајќи со поднесувањето на МПИН пресметките за месец март, кои се поднесуваат до 10 април 2014 година. повеќе...

 
 
 О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА HA ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК повеќе

 

 
 
  ДОСТАВУВАЊЕ НА ИСПРАВКИ НА ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ „ДДВ-04“

Според соопштението на УЈП, доколку како регистриран ДДВ обврзник, Годишната сметка до Централниот регистар ја поднесете во електронска форма најдоцна до 17 март 2014 година, тогаш и исправките на пријавите за данок на додадена вредност (образец „ДДВ-04“) за даночниот период/и од 2013 година, може да ги поднесете до УЈП во рокот за поднесување на Годишната сметка односно заклучно до 17 март 2014 година. 

 
 
 ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА

Со цел да Ви го поедноставиме електронското поднесување на годишните сметки, Ве упатуваме на следниов линк: 

кликнете тука

 
 
 
 НАДОМЕСТОК ЗА ХРАНА И ПРЕВОЗ И ПРИДОНЕС ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Надоместокот за храна и превоз за лицата волонтери за 2014 година изнесува 4.654 денари (31.025 х 15%), согласно објавената просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ за цела 2013 година од Соопштението на ДЗС бр. 4.1.14.17од 27.02.2014 година која изнесува 31.025 денари.

При пресметка на придонес за волонтери во МПИН се внесува износ од 618 денари (4% од основицата 15.451).

 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УЈП ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДAНОЧНИ БИЛАНСИ „ДБ“ И „ВП“

Доколку сте правно лице-резидент на РМ кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата или сте постојана деловна единица на странско правно лице која остварува добивка од вршење на дејност на територија на РМ, имате обврска најдоцна до 28 февруари 2014 година да поднесете Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи (образец „ДБ“) до УЈП. повеќе...

 
 

 РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ/ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Од 13 февруари 2014 година почнува да тече рокот во кој согласно последните измени на Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РМ“ број 27/14) се доставуваат барањата до Министерството за финансии за добивање уверение за сметководител/овластен сметководител. Министерството за финансии објави Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител/овластен сметководител. прочитај повеќе...

 

 
 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО И УПРАВИТЕЛ ВО ТРГОВСКО ДРУШТВО

Од јануари 2014 година, извршните членови на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво и управител во трговско друштво имаат обврска да поднесуваат МПИН пресметка до УЈП, доколку не се осигурени по друг основ, односно не се во работен однос, не се корисници на пензија и надоместок на плата според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, не се осигурани за здравствено осигурување преку член на семејството и не се осигурени по други основи предвидени со Законот за здравствено осигурување и/или Законот за пензиско и инвалидско осигурување * Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“, бр.91/13 од 28.06.2013 година). прочитај повеќе...


 
 
 
ТАРИФА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ

         Нова Тарифа за доставување и обработка на Годишни сметки објавена од Централниот регистар на РМ за сите субјекти повеќе

 
 
 НОВИ ОБРАСЦИ О1 И ПО1 ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ТЕКОВНИ И ПОВЕЌЕГОДИШНИ ОБВРСКИ КАЈ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ

Согласно со новото Упатство за начинот на трезорско работење (“Службен весник на РМ“ бр. 183/13) буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ и Буџетот на единиците на локалната самоуправа од 01.01.2014 год. ќе применуваат нови обрасци:

- О1 - се доставува за превземени обврски за тековната година за износ еднаков или поголем од 370.000,00 денари само за расходите наведени во точка 118 од ова Упатство и

ПО1 - се доставува за преземени повеќегодишни обврски за сите видови расходи кои ќе предизвикаат плаќање во наредни години.

Обрасците ќе се доставуваат во хартиена форма или по електронски пат (преку веб апликација со примена на сертификати за електронски потпис).

 
 
ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОД.

      Согласно со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година, (“Службен весник на РМ“ број 1/2014), вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година изнесува 77,5 денари

 
 
НАМАЛЕНИ ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО - ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА ВО 2014 ГОД.

       Согласно со измената на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци објавена во ’’Службен весник на РМ“ бр. 1/2014, намалените дневници за патување во странство ќе се применуваат до 31.12.2014 год.

 
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊА 

БРУТО ПЛАТА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МПИН - 30.902

Во образецот МПИН за јануари 2014 година се внесува месечната просечна исплатена бруто плата по работник - 30.902 денари, објавена во Соопштението на ДЗС број 4.1.14.09 од 28.01.2014 година.

-најниска основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 15.451 денар (50% од 30.902)

- највисока основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 185.412 денари (6 х 30.902)

Забелешка: Придонесите за бруто плата за 2014 година остануваат исти како од претходната 2013 година, а личното ослободување за 2014 година изнесува 7.276 денари.

 

В А Ж Н О 

НОВИ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Со Предлог Законот за вршење на сметководствени работи кој е во собраниска процедура се предлага пролонгирања на рокот на важноста на привремените уверенија за сметководител и овластен сметководител од 24 до 48 месеци од денот на издавањето. Исто така се предлага нов законски рок за поднесување барање за добивање уверение за сметководител и овластен сметководител:

- за лицата кои ги исполнуваат пропишаните услови, а не поднеле барање во законски пропишаниот рок

- за лицата кои до влегување во сила на Предлог Законот ќе ги исполнат условите за добивање уверение за сметководител и овластен сметководител

- за лицата кои веќе добиле уверение за сметководител и овластен сметководител, а до влегување во сила на Предлог Законот ќе ги исполнат условите за добивање уверение со трајна важност. 

 

 
 
 
ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Согласно со објавата на Министерството за финансии („Сл. весник на РМ“ бр. 189/13), личното ослободување  за лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно изнесува 7.276,00 денари.

Личното ослободување за 2014 година на годишно ниво изнесува 87.315,00 денари

 
 
 
НОВА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ПЕРИОД 01. 01 - 30. 06. 2014Г.

Согласно со Објавата од НБРМ од 31.12.2013 год., референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период јануари - јуни 2014 година изнесува 3,25%.

Стапката на ЕУРИБОР на 31.12.2013 год. изнесува 0,216%.

Стапката на законска казнена камата кај трговските договори и договори меѓу трговци и лица на јавното право изнесува:

- за обврски во денари - 13,25% и

- за обврски во девизи - 10,216%.

Стапката на законска казнена камата во договори во кои барем едното лице не е трговец изнесува:

- за обврски во денари - 11,25% и

- за обврски во девизи - 8,216%.

 
 
 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека во собраниска процедура е Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (второ читање).

Со донесување на Предлог законот за оданочиви расходи ќе се сметаат ненаплатените побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми и кои не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот и ќе се овозможи кога ќе се изврши враќање на заемот кој бил оданочен за износите на вратените заеми да се намали даночната основа. Исто така, со донесување на Предлог законот ќе се оданочи дивидендата која се исплатува на правните лица резиденти на РМ во моментот на исплатата на истата, а воедно износот на дивидендата која била оданочена нема да се вклучи во даночната основа на даночниот обврзник кому му била исплатена дивидендата.

 
 
 В А Ж Н О

предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење сметководствени работи

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи

Со предлог измените се регулираат меѓудругото и: предметите за кои ќе се полага испитот за стекнување уверение, задолжителноста на обуката на кандидатите пред полагање, начинот и постапката на полагање на испитот и други детали.

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија

Превземи Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 

 
 

НОВИНИ ВО ТЕНДЕРСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Согласно укажувањето од Министерството за здравство сите јавни здравствени установи,  секој артикал од тендерот за набавка треба да го распределат во посебен Дел/Лот.

Јавните здравтствени  установи не смеат да подигаат стоки набавени од друг оператор вклучувајќи ја Јавната здравствена установа од областа на здравството за потребите на Јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје, кои во постапката за доделување на договори за јавни набавки секоја стока што била предмет на набавка не ja распоредиле во посебен Дел-Лот .

Новата мерка нема да се однесува на тендери кои веќе се објавени или се во фаза на носење одлука.

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА НОРМИРАНИТЕ ИЗНОСИ НА КАЛО, РАСТУР, КРШ И РАСИПУВАЊЕ НА СТОКИ И ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ УТВРДЕНИ ЗА СЕКОЈА СООДВЕТНА ГРАНКА ЗА ДАНОЧНИ ЦЕЛИ

Според член 11 став 2 од Законот за данок на добивка, Министерството за финансии го донесе Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели.

Со овој правилник се пропишуваат нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи за секоја соодветна гранка за даночни цели кој се изразува во процент од количината на стоката која во одреден даночен период е набавена, преработена, произведена или продадена.

Правилникот е објавен во „Сл. весник на РМ бр. 106/13“ и ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

 
 
 
 
 
 
 
 

Понуда за претплата за 2014 година
 

Понуда за
стопански субјекти


Понуда за
нестопански субјекти


Понуда за
сметководствени бироа
 
 Ваши сугестии
Коментар
 
 Посебни изданија на
 ФВ Консалтинг
 

Прирачник за сметководство
4.950 ден.
...Повеќе
 

Меѓународен стандард за финансиски извештаи
3.690 ден.
...Повеќе
 

Аналитички сметковен план
1.500 ден.
...Повеќе
 

Прирачник за сметководство за буџетите и буџетските корисници
3.500 ден.
...Повеќе
 

1.650 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

1.600 ден.
...повеќе
 

1.400 ден.
...повеќе
 

2.700 ден.
...повеќе
 

1.300 ден.
...повеќе
 
 
 
Copyright © 2004 FV Konsalting